Algemene voorwaarden Kickboksvereniging Katana Gym

Artikel 1 Definities 

 1. Kickboksvereniging Katana Gym is een vereniging die zich ten doel stelt lessen, workshops en seminars op het gebied van vechtsport aan te bieden aan zowel particulieren, bedrijven, verenigingen en/of evenementen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever en/of Leden' verstaan: de (natuurlijke) rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Kickboksvereniging Katana Gym en Kickboksvereniging Katana Gym de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Kickboksvereniging Katana Gym en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Kickboksvereniging Katana Gym en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende het verzorgen van lessen, workshops en/of seminars op het gebied van vechtsport aan zowel particulieren, bedrijven, verenigingen en/of evenementen, alsmede alle andere door Kickboksvereniging Katana Gym ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Kickboksvereniging Katana Gym gesloten Overeenkomsten waarbij Kickboksvereniging Katana Gym Diensten aanbiedt en/of producten levert. 
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Kickboksvereniging Katana Gym overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever. 

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Kickboksvereniging Katana Gym via de e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Kickboksvereniging Katana Gym zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een overeenkomst opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden, danwel persoonlijk overhandigd wordt. Indien Opdrachtgever lid van de vereniging wordt, dan is dit op vrijwillige basis en is Opdrachtgever zich bewust van het feit dat het full contact vechtsportlessen betreffen, waaraan hij/zij deelneemt. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst of middels een opdrachtbevestiging
 2. Als Kickboksvereniging Katana Gym een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Kickboksvereniging Katana Gym kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 3. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de overeenkomst van Kickboksvereniging Katana Gym dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Kickboksvereniging Katana Gym deze schriftelijk bevestigt.
 4. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Kickboksvereniging Katana Gym.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Kickboksvereniging Katana Gym zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
 2. Kickboksvereniging Katana Gym heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. Bij het inschakelen van derden zal Kickboksvereniging Katana Gym de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kickboksvereniging Katana Gym aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kickboksvereniging Katana Gym worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kickboksvereniging Katana Gym zijn verstrekt, heeft Kickboksvereniging Katana Gym het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 5. De opdrachtgever is te alle tijden zelf gehouden aan de verplichting om tijdens de lessen, workshops en/of seminars van Kickboksvereniging Katana Gym een veilige omgeving te creëren, waaronder, doch niet beperkt tot, de aanschaf en het gebruik van goed materiaal, zoals opgegeven door Kickboksvereniging Katana Gym. Bij twijfel of verschil van inzicht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is de beslissing van het bestuur bindend.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Kickboksvereniging Katana Gym en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Kickboksvereniging Katana Gym op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Kickboksvereniging Katana Gym en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 
 5. Indien opdrachtgever lid van de vereniging is, geldt dat besluiten genomen tijdens de ALV bindend zijn. 5.1 t/m 5.4 zijn voor deze groep opdrachtgevers niet van toepassing.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Kickboksvereniging Katana Gym is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Kickboksvereniging Katana Gym goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 
 2. Voorts is Kickboksvereniging Katana Gym bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Kickboksvereniging Katana Gym gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
 4. Indien het bestuur van Kickboksvereniging Katana Gym het vermoeden heeft dat een Opdrachtgever tijdens het gebruik van de diensten onder invloed is van alcohol, drugs en/of stimulerende middelen (waaronder doping) behoudt zij zich het recht voor om de Overeenkomst per direct op te schorten of te ontbinden. Het definitieve besluit hiervoor ligt bij het bestuur van Kickboksvereniging Katana Gym.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de Overeenkomst en/of offertes zijn in euro's en inclusief BTW,  tenzij anders vermeld.
 2. Genoemde bedragen op de website van Kickboksvereniging Katana Gym zijn inclusief BTW. 
 3. Kickboksvereniging Katana Gym heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 4. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever. Voor Opdrachtgevers die lid zijn van de vereniging geldt artikel 5.5 hiervoor.
 5. Betaling geschiedt contant of op rekening. 
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Kickboksvereniging Katana Gym mede te delen. 
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, danwel de contributie, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien Kickboksvereniging Katana Gym besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

Alle zaken ten behoeve van lessen, workshops en/of seminars geleverd door Kickboksvereniging Katana Gym blijven in het eigendom van Kickboksvereniging Katana Gym.

 

Artikel 9 Garanties

Kickboksvereniging Katana Gym geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Vanaf het moment dat Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Katana Gym, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor schade verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van eigendommen van Opdrachtgever.
 3. Kickboksvereniging Katana Gym is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Kickboksvereniging Katana Gym, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Kickboksvereniging Katana Gym om, als een door Kickboksvereniging Katana Gym ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Kickboksvereniging Katana Gym is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Kickboksvereniging Katana Gym is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
 6. Kickboksvereniging Katana Gym is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden. 
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Kickboksvereniging Katana Gym voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 8. Kickboksvereniging Katana Gym is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die het gevolg is van onjuist of onveilig gebruik van de door hem geleverde materialen.
 9. Kickboksvereniging Katana Gym is niet aansprakelijk voor enige ongelukken die zijn gebeurd tijdens de lessen, seminars of workshops.
 10. Kickboksvereniging Katana Gym is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die is ontstaan tijdens het gebruik van de door Kickboksvereniging Katana Gym geleverde diensten. Opdrachtgever maakt geheel op eigen risico gebruik van de diensten van Kickboksvereniging Katana Gym.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 11 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Kickboksvereniging Katana Gym, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Kickboksvereniging Katana Gym zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Kickboksvereniging Katana Gym, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Kickboksvereniging Katana Gym overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Kickboksvereniging Katana Gym heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens 

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Kickboksvereniging Katana Gym kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 13 Klachtenregeling/ vertrouwenspersonen

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@katanagym.nl.
 2. In geval van grensoverschrijdend gedrag binnen Kickboksvereniging Katana Gym (bijvoorbeeld overtreding van het pestprotocol en/of protocol seksuele intimidatie), waarbij Opdrachtgever behoefte heeft aan een vertrouwspersoon, kan diegene zich wenden tot één van de bestuursleden, namelijk dhr. R. Biesta, mevr. M. Raaijmakers of dhr. M. Bekker.

Artikel 14 Identiteit van Kickboksvereniging Katana Gym

 1. Kickboksvereniging Katana Gym is bij de KvK geregistreerd onder nummer 76799565. Kickboksvereniging Katana Gym is statutair gevestigd aan Brasemdaal 16 (2553 ND) te Den Haag. 
 2. Kickboksvereniging Katana Gym is per e-mail te bereiken via info@katanagym.nl.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Kickboksvereniging Katana Gym en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Kickboksvereniging Katana Gym en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag, op zittingslocatie Den Haag.

 

Laatste wijziging doorgevoerd op 10 september 2021